Voorbereidingsdetails (2023)

Ciprofloxacine-ratiopharm®mag niet genomen worden

 • als u allergisch bent voor ciprofloxacine, andere chinolonpreparaten of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
 • als u tizanidine gebruikt (zie rubriek 2 “Inname vanCiprofloxacine-ratiopharm® samen met andere medicijnen")

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Voordat u dit geneesmiddel gebruikt
U moet fluorochinolon/chinolon-antibiotica gebruiken, waaronderCiprofloxacine-ratiopharm®, niet gebruiken als u in het verleden een ernstige bijwerking heeft gehad bij het gebruik van chinolonen of fluorchinolonen. In dit geval dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw arts.

Neem voor gebruik contact op met uw arts of apothekerCiprofloxacine-ratiopharm® opnemen

 • als u ooit nierproblemen heeft gehad, omdat uw behandeling mogelijk moet worden aangepast.
 • als u lijdt aan epilepsie of andere neurologische aandoeningen.
 • als u een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij eerdere antibioticabehandelingenCiprofloxacine-ratiopharm®had.
 • als u diabetes heeft, omdat er een risico op hypoglykemie bestaat tijdens de behandeling met ciprofloxacine.
 • als u lijdt aan myasthenia gravis (een vorm van spierzwakte), aangezien de symptomen kunnen verergeren.
 • als bij u een vergroting of "uitstulping" van een groot bloedvat is vastgesteld (aorta-aneurysma of perifeer aneurysma van grote bloedvaten).
 • als u in het verleden een aortadissectie (een scheur in de wand van de hoofdslagader) heeft gehad.
 • als er bij u lekkende hartkleppen zijn vastgesteld (hartklepinsufficiëntie).
 • als u een familiegeschiedenis heeft van aorta-aneurysma's of aorta-dissectie of aangeboren hartklepdefecten, of andere risicofactoren of predisponerende (gunstige) aandoeningen (bijv. syndroom [een inflammatoire auto-immuunziekte], of vaatziekten zoals Takayasu's arteritis, reuzencelarteritis, de ziekte van Behçet, hoge bloeddruk of bekende atherosclerose, reumatoïde artritis [gewrichtsziekte] of endocarditis [ontsteking van de binnenwand van het hart] ).
 • als u hartproblemen heeft. Voorzichtigheid is geboden bij gebruikCiprofloxacine-ratiopharm®geïndiceerd als u bent geboren met, of een familiegeschiedenis heeft van, een verlengd QT-interval (te zien op een ECG, een elektrische opname van de hartactiviteit) uw zoutbalans in uw bloed is verstoord (vooral als u lage kalium- of laag magnesiumgehalte in uw bloed), uw hartritme is erg traag ('bradycardie' genoemd), u heeft hartfalen (hartfalen), u heeft in het verleden een hartaanval (myocardinfarct) gehad, u bent een vrouw of bejaarde patiënt, of u gebruikt andere geneesmiddelen die abnormale ECG-veranderingen kunnen veroorzaken (zie rubriek 2: Inname vanCiprofloxacine-ratiopharm® samen met andere geneesmiddelen).
 • als u of een familielid lijdt aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD)-deficiëntie, aangezien er een risico bestaat op bloedarmoede met Ciprofloxacine ratiopharm®bestaat.

Uw arts kan naast ciprofloxacine nog een ander antibioticum voorschrijven om bepaalde genitale infecties te behandelen. Als de symptomen na 3 dagen behandeling niet verbeteren, neem dan contact op met uw arts.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel
Vertel het uw arts onmiddellijk als een van de volgende situaties zich voordoettijdens het nemenCiprofloxacine-ratiopharm® binnenkomst. Uw arts zal beslissen of de behandeling wordt voortgezetCiprofloxacine-ratiopharm® moet worden beëindigd.

 • Ernstige, plotselinge overgevoeligheidsreactie(anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis is er een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt, met mogelijk de volgende symptomen: beklemmend gevoel op de borst, duizeligheid, misselijkheid of flauwvallen, of duizeligheid bij het opstaan.Als dit gebeurt, stop dan met het innemenCiprofloxacine-ratiopharm® en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Aanhoudende, verminderde kwaliteit van leven en mogelijk blijvende ernstige bijwerkingen
  Fluorochinolon/chinolon-antibiotica, waaronderCiprofloxacine-ratiopharm®, zijn in verband gebracht met zeer zeldzame maar ernstige bijwerkingen, waarvan sommige langdurig zijn (maanden of jaren aanhoudend), de kwaliteit van leven aantastend, of mogelijk blijvend. Deze omvatten pees-, spier- en gewrichtspijn in de bovenste en onderste ledematen, moeite met lopen, ongewone gewaarwordingen zoals tintelingen, tintelingen, kietelen, gevoelloosheid of brandend gevoel (paresthesie), sensorische stoornissen waaronder verminderd zicht, smaak, reuk en gehoor, depressie, verminderd geheugen, ernstige vermoeidheid en ernstige slaapstoornissen. Als u gebruiktCiprofloxacine-ratiopharm® een van deze bijwerkingen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts voordat u doorgaat met de behandeling. U beslist samen met uw arts of de behandeling wordt voortgezet, eventueel met een ander type antibioticum.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en ontsteking of scheurtjes in de pezenkan zelden voorkomen. Uw risico is groter als u ouder bent (ouder dan 60 jaar), een orgaantransplantatie heeft ondergaan, nierproblemen heeft of als u tegelijkertijd wordt behandeld met corticosteroïden. Ontsteking en ruptuur van de pezen kan optreden binnen de eerste 48 uur na het starten van de behandeling en zelfs tot enkele maanden na het stoppenCiprofloxacine-ratiopharm®-behandeling optreden. Stop bij het eerste teken van pijn of ontsteking in een pees (bijvoorbeeld in uw enkel, pols, elleboog, schouder of knie) met het gebruikCiprofloxacine-ratiopharm®, neem dan contact op met uw arts en laat de pijnlijke plek rusten. Vermijd elke onnodige beweging, omdat dit het risico op peesruptuur kan vergroten.
 • als jijplotselinge hevige pijn in uw buik, borst of rug heeft, wat symptomen kunnen zijn van een aorta-aneurysma (uitpuilen van de wand van de aorta) en aortadissectie (de lagen van de aortawand splijten open)kan zijn, ga dan onmiddellijk naar een spoedeisende hulp. Uw risico kan verhoogd zijn bij gelijktijdige behandeling met systemische corticosteroïden.
 • Mocht je er ineens onder vallenkortademigheidlijden, vooral als u plat in uw bed ligt of amerkt zwelling in uw enkels, voeten of buik, of nieuwe hartkloppingen(gevoel van snelle of onregelmatige hartslag) moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
 • als je onderEpilepsieof anderenneurologische aandoeningenzoals cerebrale ischemie of beroerte, kunnen bijwerkingen optreden die verband houden met het centrale zenuwstelsel.Ciprofloxacine-ratiopharm® en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt zelden symptomen hebben van azenuwschade(neuropathie) optreden alsPijn, brandend gevoel, tintelingen, gevoelloosheiden/of zwakte, met name in de voeten en benen of handen en armen. Stop in dit geval met het gebruikCiprofloxacine-ratiopharm® en neem onmiddellijk contact op met uw arts om de ontwikkeling van mogelijk blijvende schade te voorkomen.
 • Het is mogelijk datpsychiatrische reactieskomen al voor bij het gebruik van chinolon-antibiotica, waaronderCiprofloxacine-ratiopharm®, solliciteer voor de eerste keer. als je onderdepressiesof eenPsychoselijden, kunnen uw symptomen veranderen tijdens de behandeling metCiprofloxacine-ratiopharm®verergeren. In zeldzame gevallen kan depressie of psychose leiden tot zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging, zoals zelfmoordpogingen of zelfmoordpogingen (zie rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen). Als depressie, psychose, zelfmoordgedachten of -gedrag optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Chinolon-antibiotica kunnen beide doenverhoging van uw bloedsuikerspiegelboven normaal (hyperglycemie) en éénHet verlagen van uw bloedsuikerspiegelonder normaal (hypoglykemie), wat in ernstige gevallen kan leiden tot bewustzijnsverlies (hypoglykemie) (zie rubriek 4). Dit is belangrijk voor patiënten met diabetes. Als u diabetes heeft, moet uw bloedsuikerspiegel zorgvuldig worden gecontroleerd.
 • Tijdens de behandeling met antibiotica, inclusiefCiprofloxacine-ratiopharm®en zelfs enkele weken nadat u met de behandeling bent gestoptdiarreeverschijnen. Als u ernstige of aanhoudende diarree heeft, of merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan met het gebruikCiprofloxacine-ratiopharm®en neem onmiddellijk contact op met uw arts, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Gebruik geen medicijnen die de stoelgang stoppen of vertragen.
 • als jijvisuele stoornissenof enig ander oogongemakken opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met een oogarts.
 • Hun huidgevoeliger voor zonlicht en UV-licht,als jijCiprofloxacine-ratiopharm® opnemen. Stel uzelf daarom niet bloot aan fel zonlicht of kunstmatig UV-licht, zoals bijv B. op een zonnebank.
 • Vertel de arts of het laboratoriumpersoneel dat uCiprofloxacine-ratiopharm® neem als je er een hebtbloed- of urinemonstermoeten opgeven.
 • als je bijnierproblemenAls u lijdt, vertel dit dan aan uw arts omdat uw dosis mogelijk moet worden aangepast.
 • Ciprofloxacine-ratiopharm® kanlever schadeoorzaak. Als u een van de volgende symptomen ervaart, zoals verlies van eetlust, geelzucht (gele verkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of een gevoelige buik, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Ciprofloxacine-ratiopharm® kan leiden tot een vermindering van het aantal witte bloedcellen, en die van uWeerstand tegen infecties kan worden verminderd. Als u een infectie heeft met symptomen zoals koorts en ernstige verslechtering van uw algemene toestand, of koorts met lokale symptomen zoals infectie keel/keelholte/mond of pijn bij het plassen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Een bloedonderzoek kan een mogelijke afname van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose) aantonen. Het is belangrijk om uw arts te vertellen over alle geneesmiddelen die u gebruikt.

inslikken vanCiprofloxacine-ratiopharm® samen met andere medicijnen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
andere geneesmiddelen heeft gebruikt of van plan bent te gebruiken.

NemenCiprofloxacine-ratiopharm® en tizanidine samenomdat dit bijwerkingen zoals lage bloeddruk en slaperigheid kan veroorzaken (zie rubriek 2 “Ciprofloxacine-ratiopharm® mag niet worden ingenomen").

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze een wisselwerking hebben met:Ciprofloxacine-ratiopharm® in je lichaam. WordtCiprofloxacine-ratiopharm® samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan het therapeutisch effect van deze geneesmiddelen verminderd zijn. Bovendien kan de kans op het optreden van bijwerkingen toenemen.

Vertel het uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Vitamine K-antagonisten (zoals warfarine, acenocoumarol, fenprocoumon of fluindion) of andere orale anticoagulantia (gebruikt om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (tegen jicht)
 • Methotrexaat (voor bepaalde vormen van kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsmoeilijkheden)
 • tizanidine (gebruikt om skeletspieren te ontspannen bij multiple sclerose)
 • olanzapine (een antipsychoticum)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • Ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • Fenytoïne (bij epilepsie)
 • metoclopramide (tegen misselijkheid en braken)
 • Ciclosporine (voor huidziekten, reumatoïde artritis en orgaantransplantatie)
 • Andere geneesmiddelen die uw hartritme kunnen veranderen: Geneesmiddelen die behoren tot de groep van antiaritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, sommige antimicrobiële middelen (behorend tot de groep van macroliden), sommige antipsychotica.
 • zolpidem (voor slaapstoornissen)

Ciprofloxacine-ratiopharm® kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogentoename:

 • Pentoxifylline (voor aandoeningen van de bloedsomloop)
 • Cafeïne
 • duloxetine (voor depressie, diabetische zenuwbeschadiging of incontinentie)
 • Lidocaïne (voor hartaandoeningen of als verdovingsmiddel)
 • Sildenafil (bijv. voor erectiestoornissen)
 • agomelatine (tegen depressie)

Sommige medicijnenVerminderenhet effect vanCiprofloxacine-ratiopharm®. Vertel het uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of van plan bent te gebruiken:

 • Antazida
 • Omeprazol
 • minerale supplementen
 • sucralvet
 • Een polymere fosfaatbinder (zoals sevelamer of lanthaancarbonaat)
 • Geneesmiddelen of voedingssupplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten.

Als je deze supplementen absoluut nodig hebt, neem ze danCiprofloxacine-ratiopharm® ongeveer twee uur ervoor of niet eerder dan vier uur erna.

inslikken vanCiprofloxacine-ratiopharm® samen met eten en drinken
als jijCiprofloxacine-ratiopharm® niet bij de maaltijd innemen en geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) of met calcium verrijkte dranken eten of drinken terwijl u de tabletten inneemt, omdat deze producten de opname van de werkzame stof kunnen beïnvloeden.

zwangerschap en borstvoedingsperiode
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of van plan bent zwanger te worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Bij voorkeur de inname vanCiprofloxacine-ratiopharm® vermeden tijdens de zwangerschap.
Als je borstvoeding geeft, kan datCiprofloxacine-ratiopharm® neem het niet in, want ciprofloxacine gaat over in de moedermelk en kan schadelijk zijn voor uw baby.

Rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Ciprofloxacine-ratiopharm® kan uw aandacht beïnvloeden. Er kunnen enkele bijwerkingen op het zenuwstelsel zijn. Zorg er dus voor dat u weet hoe u er toegang toe kunt krijgenCiprofloxacine-ratiopharm® reageren voordat u een voertuig bestuurt of machines bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

FAQs

What are 10 most common interview questions and answers? ›

10 most common interview questions and answers
 • Tell me about yourself.
 • What attracted you to our company?
 • Tell me about your strengths.
 • What are your weaknesses?
 • Where do you see yourself in five years?
 • Tell me about a time where you encountered a business challenge?

What are the 7 most common interview questions and answers pdf? ›

How to master these 7 common interview questions
 • Where do you see yourself in five years time? ...
 • What are your strengths/weaknesses? ...
 • Why should I hire you? ...
 • Tell me about yourself/your work experience. ...
 • Why do you want this job? ...
 • What are your salary expectations? ...
 • Why are you the right fit to succeed in this role?

How do you answer what are your weaknesses in an interview? ›

How to Describe Your Weaknesses
 1. Reimagine “weakness” as a “challenge,” even replacing the word “weakness” with “challenge” in your answer. ...
 2. Choose skills that are easily correctable through training or commitment. ...
 3. Avoid clichés. ...
 4. Choose a challenge that is not core to the job's responsibilities.
May 2, 2023

What are the 5 hardest interview questions and answers? ›

The most difficult interview questions (and answers)
 • What is your greatest weakness?
 • Why should we hire you?
 • What's something that you didn't like about your last job?
 • Why do you want this job?
 • How do you deal with conflict with a co-worker?
 • Here's an answer for you.

What are 5 good interview tips? ›

Tips for a Successful Interview
 • Be on time. ...
 • Know the interviewer's name, its spelling, and pronunciation. ...
 • Have some questions of your own prepared in advance. ...
 • Bring several copies of your resume. ...
 • Have a reliable pen and a small note pad with you. ...
 • Greet the interviewer with a handshake and a smile.

How do I pass my interview? ›

How to Pass a Job Interview Successfully
 1. STEP 1: Start by researching the company and your interviewers. ...
 2. STEP 2: Practice your answers to common interview questions. ...
 3. STEP 3: Reread the job description. ...
 4. STEP 4: Be prepared with examples of your work. ...
 5. STEP 5: Plan your route. ...
 6. STEP 6: Dress for interview success.

What is the best answer for Tell me about yourself? ›

Your answer to the "tell me about yourself" question should describe your current situation, your past job experience, the reason you're a good fit for the role, and how you align with the company values. Tell the interviewer about your current position and a recent big accomplishment or positive feedback you received.

How do you handle stress and pressure? ›

Taking steps to manage stress
 1. Track your stressors. Keep a journal for a week or two to identify which situations create the most stress and how you respond to them. ...
 2. Develop healthy responses. ...
 3. Establish boundaries. ...
 4. Take time to recharge. ...
 5. Learn how to relax. ...
 6. Talk to your supervisor. ...
 7. Get some support.
Jul 1, 2014

How do I tell about myself examples? ›

I'm known for being a detail-oriented, well-organized team player. I never miss deadlines, I'm a good communicator and I can juggle multiple tasks at once. In my performance reviews, my supervisor always notes that he appreciates my professionalism and enthusiasm for the job.

What are three strengths? ›

Some examples of strengths you might mention include:
 • Enthusiasm.
 • Trustworthiness.
 • Creativity.
 • Discipline.
 • Patience.
 • Respectfulness.
 • Determination.
 • Dedication.

What is the best answer of strength and weakness? ›

My strengths are that I have a positive attitude toward my goal, a problem solver, hard-working and honest person. My weaknesses are that I become nervous during public speaking and I trust people easily. My strengths are I am self-motivated, hard-working, and responsible. My weakness is that I easily trust one person.

Why should we hire you? ›

The first thing you should do when answering “why should we hire you?” is to highlight any skills and professional experience that are relevant to the position you're applying for. To make your answer all the more valid, make sure to always back up everything you say with examples, experiences, and achievements.

How do you say I don't know in an interview? ›

You can say something along the lines of, “I haven't dealt with a situation like that before, but I would start by asking these questions…” You could also try something like, “That concept or situation is new to me. I'll have to look into it a bit more.” Never brush off the question or start rambling.

What are trick interview questions? ›

10 common tricky interview questions and how to answer them
 • What are your weaknesses? ...
 • Why do you want to work here? ...
 • Why are you leaving your current role? ...
 • Tell me a bit about yourself? ...
 • Why should we hire you? ...
 • Where do you see yourself in 5 years? ...
 • Describe a time you have worked with a difficult person.
Apr 25, 2022

What are the 3 rules of an interview? ›

3 golden interview rules: be prepared, be professional, and most importantly, be yourself
 • Be prepared.
 • Be professional.
 • Be yourself.
May 11, 2020

How can I impress my interview in 5 minutes? ›

5 Tips to impress any job interviewer in the first 5 minutes of any job interview
 1. Bring your best self. ...
 2. Arrive on time or be early. ...
 3. Build rapport with small talk. ...
 4. Stand out before the interview begins. ...
 5. Drop in some remarks about the company. ...
 6. A note.
Nov 3, 2022

What is the most common reason why interviews fail? ›

This may be they just don't have 'enough' skills, knowledge of experience for the role in question. Or it could be that they don't have the 'right' skills, knowledge and experience for that job. The lesson here is for applicants to do their research on the role and develop their skills and knowledge if necessary.

What are 6 mistakes that can be made during an interview? ›

6 Mistakes to Avoid While Conducting an Interview
 • Taking over. ...
 • Rhetorical questions about the job description. ...
 • Probing too deep into how they spend their personal time. ...
 • Stress interviewing. ...
 • Sparing newbies the difficult questions. ...
 • Falling for the well-presented candidate.

How do you say if you hire me? ›

You should hire me because I have the qualifications, experience, and attitude to contribute to your company. I am a quick learner, adaptable, and possess excellent communication and problem-solving skills. Furthermore, I am passionate about this field and eager to contribute to your team's success.

Why do you want this job? ›

Talk about specific examples of how you can help this company achieve their goals and highlight any relevant transferrable skills that will make you stand out as the right candidate. Write down any recent achievements you can talk about or any challenges you've faced recently that might be related to this new job.

What can you bring to the company? ›

Think about:
 • your enthusiasm for the profession and the employer and your desire to make your mark.
 • your personal qualities, such as your drive and willingness to learn.
 • the skills the employer seeks and how you have demonstrated them in the past – your answer should show why you would be competent in the job.

What's your greatest weakness? ›

Answer “what is your greatest weakness” by choosing a skill that is not essential to the job you're applying to and by stressing exactly how you're practically addressing your weakness. Some skills that you can use as weaknesses include impatience, multitasking, self-criticism, and procrastination.

How do I say interesting about myself? ›

What Are Examples of Interesting Things About Yourself?
 • An interesting hobby.
 • A less common instrument you play.
 • A weird sport you practice.
 • An interesting language you're learning.
 • Your biggest achievement at work.
 • Your biggest achievement outside of work.
 • A unique life experience.
 • A hidden talent.
Aug 23, 2022

Why did you quit your last job? ›

The most common reasons for leaving a job include finding a new company or a new employer that is the right fit, wanting to pursue a different job description, or simply seeking a change in your current position.

Can you tell me about yourself sample answer? ›

Currently, I am looking for a job where I can put my skills and start my journey. Coming to my skills I am proficient in teamwork, and time management, and I am a very confident and self-motivated person. My strengths are I am self-motivated, a quick learner and a disciplined person.

How do you impress a interviewer by introducing yourself? ›

Just sit back and note down the following pointers on how to ace self-introduction.
 1. Dress Appropriately. ...
 2. Prepare What To Say. ...
 3. Begin By Greeting the Interviewer. ...
 4. Include Your Educational Qualifications. ...
 5. Elaborate on Professional Experience (if any) ...
 6. Mention Your Hobbies And Interests. ...
 7. Be Prepared For Follow Up Questions.

What do you consider your strength? ›

In general, your strengths should be skills that can be supported through experience. For example, if you list communication as a strength, you may want to recall a situation in which you used communication to reach a goal or resolve a problem.

Where do you see yourself in 5 years? ›

Tips for Answering 'Where Do You See Yourself in 5 Years?'
 • Show how your professional goals and the job you're applying for align.
 • Focus on the skills you want to learn and get better at.
 • Don't get too specific with job titles or time frames.
 • Never say “I want your job,” “I don't know” or “Not here!”

How do you say you can work under pressure? ›

How to demonstrate your work under pressure abilities on your resume:
 1. Provide examples of your planning skills.
 2. Explain why you work well under pressure, and how pressure helps you to do your work more efficiently.
 3. Describe your experience working under pressure and how you learn to work well during deadlines.

How do you handle stress and difficult situations? ›

Here are some healthy ways you can deal with stress:
 1. Take breaks from watching, reading, or listening to news stories, including those on social media. ...
 2. Take care of yourself. ...
 3. Take care of your body. ...
 4. Make time to unwind. ...
 5. Talk to others. ...
 6. Connect with your community- or faith-based organizations.
 7. Avoid drugs and alcohol.

How can I describe myself in one sentence? ›

Example: “I am ambitious and driven. I thrive on challenge and constantly set goals for myself, so I have something to strive towards. I am not comfortable with settling, and I am always looking for an opportunity to do better and achieve greatness.

How should I describe myself in one sentence? ›

I am a hard-working and driven individual who isn't afraid to face a challenge. I'm passionate about my work and I know how to get the job done. I would describe myself as an open and honest person who doesn't believe in misleading other people and tries to be fair in everything I do.

What motivates you to get up everyday? ›

"My passion for helping others is what motivates me to get out of bed every day. I feel a sense of accomplishment when I help others, and it's a very rewarding experience. Also, as I grew up, many people helped me to ensure I was safe and successful, so it's important to me that I do the same for others.

What are your weakness examples? ›

List of Example Weaknesses:
 • Too self-critical.
 • Too critical of other people's work.
 • Difficulty delegating tasks.
 • Disorganized.
 • Too detail-oriented.
 • Need more experience in X.
 • Impatient with others.
 • Unfamiliar with X.

What are your core strengths? ›

Core strengths generally fall into the three key areas of play, personal and work. But of these, the personal area is fundamental. It might include optimism, generosity, energy, empathy, or honesty. These comprise the background of every activity you undertake.

How to answer 5 strengths and 5 weaknesses? ›

It is important to include personality strengths and weaknesses as it is one of the aspects that show how you handle things and different situations:
 • 5 Personality Strengths You Should Know. Brave. Confident. Idealistic. ...
 • 5 Personality Weaknesses You Should Know. Being too honest. Hard time letting go of tasks until finished.

What makes you a good fit for this job? ›

You need to highlight why you're the best match for the role by explaining the accomplishments, skills, or personality traits that set you apart. However, don't criticize other candidates while you do so. Maintain a positive tone and keep the response focused on what you can offer, rather than what others can't.

What makes you stand out from other candidates? ›

These can be professional skills, areas of expertise, personal qualities, or any relevant experience. Also, consider any impressive accomplishments from your past or career goals that speak to your commitment to the field. Think of ways to out-do the other candidates.

Why do you think you are qualified for this position? ›

You can talk about skills from the job posting or your transferable skills. And you don't have to limit your qualifications to paid work. Whatever uniquely qualifies you for the position could come from volunteer work or from experiences at school.

What is your strongest interview question? ›

When answering, mention what your top strengths are, provide examples on how you've used them in the past, and finally, describe the results you've gotten. Be super specific with your answers. Don't just say “I'm good at X” - really dive deep and give the interviewer a comprehensive answer.

How do I sell myself in an interview? ›

When you're talking about yourself and your experience, keep the following six points in mind.
 1. Be the Solution. ...
 2. Be Specific. ...
 3. Prepare Sound Bites. ...
 4. Prepare to Talk About Your Resume. ...
 5. Be Aware of Nonverbal Communication. ...
 6. Be Positive.

How do I explain myself in an interview? ›

To help you decide how to describe yourself in an interview, consider these seven examples:
 1. "I am passionate about my work." ...
 2. "I am ambitious and driven." ...
 3. "I am highly organized." ...
 4. "I'm a people person." ...
 5. "I'm a natural leader." ...
 6. "I am results-oriented." ...
 7. "I am an excellent communicator."
Apr 20, 2023

What are the 6 C's interview questions? ›

2. Why do we need the 6 Cs? The hiring panel may ask you about the six core values to assess your knowledge. The 6 Cs – care, compassion, courage, communication, commitment, competence - are a central part of 'Compassion in Practice'.

What should I ask at the end of the interview? ›

Questions to ask at the end of a job interview
 • How would you describe the company's culture? ...
 • What is your favorite thing about working for this company? ...
 • How do you see this company evolving over the next five years? ...
 • How do you think the company defines and demonstrates its values?
Jun 9, 2023

What are the 3 most popular questions asked at any interview? ›

Common interview questions
 • Tell me about yourself.
 • Why are you interested in working for this company?
 • Tell me about your education.
 • Why have you chosen this particular field?
 • Describe your best/worst boss.
 • In a job, what interests you most/least?
 • What is your major weakness?

What are 3 strengths you can say in an interview? ›

They demonstrate that you are confident of this strength and that you will use it to succeed in this specific role.
 • Collaborative. I am very collaborative. ...
 • Technical know-how. I love staying up-to-date with trends in the tech industry. ...
 • Detail-oriented. ...
 • Positive attitude. ...
 • Solving problems.
Jun 15, 2023

What's a good answer for biggest weakness? ›

Example: “My greatest weakness is that I sometimes have a hard time letting go of a project. I'm the biggest critic of my work. I can always find something that needs to be improved or changed. To help myself improve in this area, I give myself deadlines for revisions.

How do I stay calm in stressful situations? ›

Here are a few tips for staying calm in stressful situations.
 1. Breathe. Take a few slow, deep breaths. ...
 2. Count to 10. In the time it takes you to do so, you may be able to look at your situation with a fresh pair of eyes.
 3. Take a walk. ...
 4. Try a 3-Minute Meditation. ...
 5. Practice gratitude. ...
 6. Eat well. ...
 7. Get moving. ...
 8. Let it go.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 01/11/2024

Views: 6463

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.